Leit í úrlausnum: sláið inn efnisorð og/eða veljið úr valmyndinni hér fyrir neðan.

Ákvarðanir

Breiðband Landssíma Íslands hf.

 • Sækja skjal
 • Málsnúmer: 21/1998
 • Dagsetning: 8/7/1998
 • Fyrirtæki:
  • Breiðband Landssíma Íslands hf
 • Atvinnuvegir:
  • Fjarskipti, upplýsingatækni og fjölmiðlun
  • Ljósvakamiðlar
 • Málefni:
  • Samkeppni og hið opinbera
 • Reifun

  Fjölmiðlun hf. (Stöð 2) kvartaði yfir Breiðbandi Landssímans o.fl. Með vísan til 2. mgr. 14. gr. sbr. 17. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 beindi samkeppnisráð m.a. eftirfarandi fyrirmælum til Landssíma Íslands hf. sem framfylgja skyldi fyrir 1. janúar 1999 :

  „1. Starfsemi Breiðvarps Landssímans verði rekið í sérstakri einingu innan fyrirtækisins. Skal reikningshald einingarinnar vera sjálfstætt og reikningsskil í samræmi við meginreglur laga um ársreikninga.

  2. Við aðskilnaðinn skal gera stofnefnahagsreikning um Breiðvarpið. Eignir sem Breiðvarpið yfirtekur skulu færðar á markaðsverði, annars á endurkaupsverði að frádregnum hæfilegum afskriftum. Skuldir við Landssímann skulu bera markaðsvexti en óheimilt er að Breiðvarpið skuldi Landssímanum annað en lán vegna yfirtöku eigna í upphafi svo og lán vegna eðlilegra viðskipta, enda standi öðrum slík viðskiptakjör til boða.

  3. Ef Breiðvarpið nýtir sér yfirstjórn, stoðdeildir, dreifingarkerfi, fasteignir, tölvuvinnslu og annað sameiginlega með annarri starfsemi skal greiða fyrir það í samræmi við allan hlutfallslega kostnað er varðar Breiðvarpið að viðbættri hæfilegri álagningu. Reikningsskil Breiðvarpsins skulu liggja fyrir opinberlega með sambærilegum hætti og almennt gerist.

  4. Öll viðskipti á milli Breiðvarpsins og Landssímans skulu verðlögð á markaðsverði. Ef markaðsverð liggur ekki fyrir ber Landssímanum, t.d. með kostnaðargreiningu og/eða öðrum aðferðum, að verðleggja þjónustu sína með tilliti til kostnaðar og hæfilegrar álagningar og tilkynna opinberlega um verðákvörðun sína. Það verð skal standa öllum jafnt til boða sem óska eftir að kaupa viðkomandi þjónustu Landssímans.

  5. Þeir starfsmenn Breiðvarpsins sem fara með daglega stjórn skulu ekki jafnframt gegna starfi hjá öðrum rekstrarsviðum Landssímans.

  Sú ákvörðun Landssímans að dreifa ókeypis útsendingum Ríkisútvarpsins, en ekki útsendingum keppinauta, hefur skaðleg áhrif á samkeppni. Með vísan til 17. gr. laganna er Landssíma Íslands óheimilt að mismuna einstökum fyrirtækjum á sjónvarps- og hljóðvarpsmarkaði á grundvelli svokallaðra flutningsskylduákvæða. Landssíminn skal veita slíkum aðilum aðgang að dreifikerfum sínum á sambærilegum kjörum svo lengi sem sömu forsendur eiga við um dreifinguna. Ef Landssíminn sýnir fram á að dýrara sé að dreifa rugluðu merki en órugluðu er honum hins vegar heimilt að haga gjaldtöku sinni fyrir flutning á merki í samræmi við það.“ 

  Með úrskurði í máli nr. 13/1998 staðfesti áfrýjunarnefnd ákvörðunina að mestu.

Staða máls

Áfrýunarnefnd samkeppnismála

Úrskurðir