20.7.2023

Hreyfli óheimilt að banna leigubifreiðastjórum sem keyra fyrir stöðina að nýta sér þjónustu annarra leigubifreiðastöðva – Ákvörðun til bráðabirgða

Hreyfli gert að láta af háttsemi sinni

  • Taxi-reykjavik

Samkeppniseftirlitið hefur í dag tekið ákvörðun til bráðabirgða vegna sennilegs brots Hreyfils gegn samkeppnislögum nr. 44/2005, með því að banna leigubifreiðastjórum sem keyra fyrir Hreyfil að nýta sér þjónustu annarra leigubifreiðastöðva.

Frá því að Hopp hóf starfsemi hefur Hreyfill komið í veg fyrir að leigubifreiðastjórar sem keyra fyrir Hreyfil nýti sér þjónustu Hopp. Þá útilokuðu einnig reglur í samþykktum og stöðvarreglum Hreyfils félagsmenn frá því að nýta sér aðra þjónustu á markaði, sem þeim stæði til boða.

Hreyfill hefur um árabil verið stærsta leigubifreiðastöð landsins með flesta leigubifreiðastjóra og gríðarlegan efnahagslegan styrk umfram keppinauta. Samkeppniseftirlitið tók samsvarandi háttsemi Hreyfils gagnvart öðru félagi til skoðunar árið 2020. Beindi Samkeppniseftirlitið þá tilmælum til Hreyfils að láta af háttseminni, sem bryti líklega gegn 11. gr. samkeppnislaga. Athugun þessa máls hefur leitt í ljós að Hreyfill hefur virt fyrrgreind tilmæli Samkeppniseftirlitsins að vettugi.

Í bráðabirgðaákvörðuninni er þeim fyrirmælum beint til Hreyfils að láta af háttsemi sinni gagnvart Hopp án tafar, ásamt því að gera nauðsynlegar breytingar á reglum og samþykktum félagsins sem banna eða hamla því að leigubifreiðastjórar sem keyri fyrir Hreyfil nýti sér jafnframt þjónustu annarra aðila. Þá skuli Hreyfill gefa út formlega tilkynningu til leigubifreiðastjóra sem nýta sér þjónustu félagsins þar sem upplýst er um bráðabirgðaákvörðunina og að leigubifreiðastjórum sé frjálst að nýta sér jafnframt þjónustu annarra aðila kjósi þeir það.

Samkeppniseftirlitið telur að umrædd háttsemi grundvallist hvorki á málefnalegum né hlutlægum forsendum. Háttsemi Hreyfils sé til þess fallin að hindra innkomu nýs keppinautar á markaðinn neytendum til tjóns ásamt því að viðhalda þeim takmörkunum, gagnvart meirihluta leigubifreiðastjóra, sem ný lög um leigubifreiðaakstur áttu að uppræta.

Samkeppniseftirlitið telur sennilegt að háttsemi Hreyfils feli í sér brot gegn bannákvæðum samkeppnislaga og að skilyrði til töku ákvörðunar til bráðabirgða sé uppfyllt. Er því sérstaklega mikilvægt að samkeppnisyfirvöld grípi inn í og stöðvi háttsemina án tafar.

Bráðabirgðaákvörðunin gildir til 31. janúar 2024. Hún er aðgengileg hér.

Um bráðabirgðaákvarðanir:

Samkvæmt 3. mgr. 16. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 er Samkeppniseftirlitinu heimilt að taka ákvarðanir til bráðabirgða um einstök mál ef sennilegt þykir að sú háttsemi eða þær aðstæður sem til athugunar eru fari gegn ákvæðum samkeppnislaga eða ákvörðunum teknum á grundvelli þeirra. Skilyrði er að málið þoli ekki bið. Í slíkum ákvörðunum er því ekki lagt endanlegt mat á hvort um ólögmæta háttsemi sé að ræða.

Ný löggjöf nr. 120/2022 um leigubifreiðaakstur:

Þann 1. apríl 2023 tóku ný lög nr. 120/2022 um leigubifreiðaakstur gildi. Markmið laganna eru meðal annars að opna leigubifreiðamarkaðinn fyrir aukinni samkeppni bæði á sviði verðs og þjónustu og skapa skilyrði fyrir nýsköpun í greininni. Gerðar voru ýmsar breytingar á löggjöfinni, sem áður hafði sett ströng skilyrði fyrir leigubifreiðaakstri og takmarkað störf leigubifreiðastjóra að miklu leyti.

Breytingarnar fela m.a. í sér að engar takmarkanir eru á fjölda leigubifreiðastjóra eða starfssvæði þeirra, leigubifreiðastjórar geta keyrt samhliða fyrir fleiri en eina leigubifreiðastöð, lágmarksnýting leyfa féll úr gildi og hámarksaldur einnig.