3.2.2006

Noregur: Norska samkeppniseftirlitið heldur opinn fund um misnotkun á markaðsráðandi stöðu

Norway_flagTirsdag 14. februar avholder Konkurransetilsynet en offentlig høring knyttet til EF-traktatens forbud mot misbruk av dominerende stilling. Hensikten med høringen er å få frem synspunkter på hvilke prinsipper Europakommisjonen skal bygge på i sin anvendelse av traktatens artikkel 82.

Europakommisjonens generaldirektorat for konkurranse (DG Competition) har i lengre tid arbeidet med å klargjøre hvilke prinsipper kommisjonen skal bygge på i sin håndhevelse av EF-traktatens forbud mot misbruk av dominerende stilling (EF-traktaten artikkel 82). 19. desember i fjor offentliggjorde DG Competition et diskusjonsnotat som de ønsker tilbakemelding på innen utgangen av mars.

Dette er bakgrunnen for at Konkurransetilsynet vil avholde en offentlig høring. Høringen vil foregå i tilsynets lokaler i Bergen tirsdag 14. februar kl. 12–16. Tilsynet vil først gi en kort presentasjon av hovedinnholdet i diskusjonsnotatet. Deretter vil det komme forberedte kommentarer fra noen utvalgte personer, og til slutt åpnes det for kommentarer fra andre tilstedeværende.

Diskusjonsnotatet fra DG Competition bygger på det som følger av foreliggende praksis fra EF-domstolen og Europakommisjonen om artikkel 82. I notatet presenteres det overordnede perspektiv kommisjonen mener man må ta utgangspunkt i når man skal avgjøre om en dominerende bedrift har misbrukt sin posisjon. Det er også diskutert i detalj hvordan man skal analysere noen viktige former for misbruk. Det fokuseres på misbruk som skjer i form av at konkurrentene stenges ute fra markedet (utestengende misbruk). 

Konkurransetilsynet har deltatt aktivt i arbeidet med prinsippene for anvendelse av artikkel 82, i forbindelse med at kommisjonen har involvert EU- og EØS-landene i dette. Den norske konkurranseloven er harmonisert med EUs konkurranserett ved en tilsvarende bestemmelse i konkurranseloven § 11. Det arbeidet som nå foregår i kommisjonen vil derfor også kunne få betydning for norsk konkurranserett.