13.2.2009

Samkeppniseftirlitið ógildir samruna Morgunblaðsins og Fréttablaðsins

Morgunbladid_og_FrettabladidSamkeppniseftirlitið hefur í dag ógilt samruna Árvakurs hf., Fréttablaðsins ehf. og Pósthússins ehf. Af honum hefði leitt að Morgunblaðið, Fréttablaðið ehf., Landsprent ehf. (prentsmiðja Árvakurs) og Pósthúsið ehf. (sem nú annast dreifingu Fréttablaðsins) hefðu verið í eigu eins og sama aðila, Árvakurs. Þá hefðu 365 miðlar ehf. ennfremur komið inn í hluthafahóp Árvakurs sem stærsti hluthafinn með ríflega þriðjungs hlut.

Það er niðurstaða Samkeppniseftirlitsins að samruninn hefði falið í sér mjög alvarlegar samkeppnishömlur á mörkuðunum fyrir útgáfu dagblaða, auglýsingar í dagblöðum, dreifingu dagblaða og prentun dagblaða. Hefðu samkeppnishömlurnar fyrst og fremst falist í því að markaðsráðandi staða eða einokun myndaðist á öllum mörkuðum málsins, enda hefðu tveir meginkeppinautarnir á viðkomandi mörkuðum sameinast. Með þessu hefði Morgunblaðið og Fréttablaðið verið í eigu sama aðila og misst sjálfstæði sitt gagnvart hvort öðru. Er það til þess fallið að draga úr fjölbreytni í efni og efnistökum hvors dagblaðs um sig og myndi það fela í sér verulegan skaða fyrir lesendur. 

Í málinu var því haldið fram að samruninn væri óhjákvæmilegur vegna erfiðrar fjárhagsstöðu umræddra fyrirtækja, en Samkeppniseftirlitið getur að vissum skilyrðum uppfylltum heimilað samruna á þeim grundvelli. Þó ljóst væri að fjárhagsstaða fyrirtækja á þessum markaði væri erfið tókst samrunaaðilum ekki að sýna fram á að þessi skilyrði væru uppfyllt.

Samkeppniseftirlitið sendi samrunaaðilum andmælaskjal þann 4. desember sl., en í því var frummati eftirlitsins lýst og þeim gefinn kostur á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Félögin brugðust við með því að óska viðræðna um hvort unnt væri að heimila samrunann með skilyrðum í stað þess að ógilda hann. Samkeppniseftirlitið var reiðubúið að taka til skoðunar hvort unnt væri að heimila með skilyrðum samruna og samstarf í dagblaðaprentun og dagblaðadreifingu. Hugmyndir samrunaaðila byggðu á því að Fréttablaðið, ásamt Morgunblaðinu, yrði prentað hjá Landsprenti, sem áfram yrði í eigu Árvakurs. 365 miðlar ehf. myndu hins vegar ekki eignast hlut í Árvakri. Dagblaðadreifing yrði á vettvangi Pósthússins ehf. sem yrði í sameiginlegri eigu Árvakurs og 365 miðla ehf. Viðræður um þetta áttu sér einkum stað í desember. Vegna ítrekaðra óska samrunafyrirtækjanna til Samkeppniseftirlitsins um að fresta afgreiðslu málsins lá afstaða þeirra til hugsanlegra skilyrða ekki fyrir fyrr en nú í febrúar. Viðræðum félaganna og Samkeppniseftirlitsins lauk án þess að sátt næðist um skilyrðin. Var annað félagið ekki tilbúið að fallast á skilyrði sem voru nauðsynleg til þess að afstýra samkeppnishömlum. Er samruninn því ógiltur.

Sjá nánar ákvörðun nr. 6/2009.