18.2.2020

Vegna mögulegrar sölu verslana á Suðurlandi

Í Morgunblaðinu í dag er að finna umfjöllun um tilraunir Festi, móðurfélags Krónunnar, til sölu á verslun Krónunnar á Hvolsvelli annars vegar og versluninni Kjarval á Hellu hins vegar. Eins og fram kemur í fréttinni má rekja umræddar sölutilraunir til skilyrða sem Festi lagði fram í sátt við Samkeppniseftirlitið árið 2018 vegna samruna N1 og Festi. Í ljósi þessarar umræðu telur Samkeppniseftirlitið rétt að upplýsa um eftirfarandi:

Rannsókn Samkeppniseftirlitsins á samruna N1 og Festi leiddi m.a. í ljós að verslanir Festi, Krónan á Hvolsvelli og Kjarval á Hellu, og N1 á Hvolsvelli yrðu nánast með einokunarstöðu í sölu dagvara á Hellu og Hvolsvelli eftir samrunann. Til þess að kanna það samkeppnislega aðhald sem aðrar verslanir, s.s. í næstu bæjarfélögum, myndu veita hinu sameinaða fyrirtæki var framkvæmd neytendakönnun á meðal viðskiptavina samrunaaðila á Hellu og Hvolsvelli. Niðurstöður hennar bentu til þess að samrunaaðilar væru nánir keppinautar á þessu svæði og myndu búa við takmarkað samkeppnislegt aðhald á svæðinu eftir samrunann. Sú röskun á samkeppni sem af samrunanum leiddi fælist einkum í breyttum hvötum samrunaaðila í kjölfar samrunans á svæðinu, s.s. til þess að keppa í verði, vöruframboði, opnunartíma og annarri þjónustu við viðskiptavini.

Til þess að bregðast við framangreindu lögðu samrunaaðilar (nú Festi) að eigin frumkvæði fram tillögur að skilyrðum til að leysa framangreind samkeppnisleg vandamál sem ella hefðu leitt af samrunanum. Fólu þessar tillögur Festi í sér sölu verslunar Kjarvals á Hellu. Þar sem vafi lék á söluhæfi verslunarinnar á Hellu var jafnframt mælt fyrir um það í sáttinni að ef ekki tækist að selja verslunina á Hellu bæri Festi að selja aðrar eignir félagsins á þessu svæði á grundvelli sömu skilmála. Slíkt skilyrði er þekkt leið í samkeppnisrétti til þess að bregðast við óvissu um möguleika á sölu framboðinna eigna. Var það mat Samkeppniseftirlitsins að framboðin skilyrði Festi fælu í sér mótvægi við þau skaðlegu áhrif á samkeppni sem samruninn hefði annars í för með sér fyrir íbúa og aðra neytendur á svæðinu.

Þess ber að geta að í viðræðum við Samkeppniseftirlitið ábyrgðist Festi að gengið hefði verið úr skugga um heimild til framsals allra réttinda er tengdust sölu eignanna. Eins og fram kemur í frétt Morgunblaðsins virðist annað hins vegar komið á daginn, þ.e. varðandi verslun Krónunnar á Hvolsvelli.

Í ljósi framangreinds hefur Samkeppniseftirlitið nú til skoðunar, í ljósi þróunar málsins og annarra aðstæðna, hvernig unnt er tryggja að markmið sáttarinnar um m.a. að vernda samkeppnishagsmuni neytenda á Hellu og Hvolsvelli nái fram að ganga. Er það gert á grundvelli þess fyrirkomulags og málsmeðferðar sem sáttin og samkeppnislög kveða á um.